កម្ពុជា ចាញ់ សីុរី ៦ ទល់នឹង ០ ក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2018 ទ្វីបអាសីុ, Cambodia 0-6 Syria

កម្ពុជា ចាញ់ សីុរី ៦ ទល់នឹង ០ ក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2018 ទ្វីបអាសីុ, Cambodia 0-6 Syria

វីដេអូ highlight សីុរីយកឈ្នះកម្ពុជា ៦ទល់នឹង០ ក្នុងវគ្គជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោក 2018 ប្រចាំទ្វីបអាសីុ